MENÜ

BETŰSZIMBOLIKA

 

A betűszimbolika egy érdekessége a grafológiának. A betűk szimbolikusan külön-külön is értelmezhetőek, melyeket nem kell mindig túl komolyan venni, azonban vannak olyan betűtorzulások, melyek a „játékos” értelmezésen túl valódi jelentéstartalommal bírnak. Ami a közös mindkét értelmezésben az, hogy minden esetben meggondoltan kezeljük ezeket az eredményeket és soha ne egy-egy betűt kiemelve, az egésztől izoláltan vizsgáljunk, hanem az egész írást elemezzük szimbolikusan.

A grafológiai vizsgálatoknál érdemes és hasznos dolog egy-egy szerv működési gyengeségét is megvizsgálni. Azonban fontos, hogy a szervet a többiekkel összefüggésben kell vizsgálni, nem egyedülállóan, kiszakítva nézni, mert így értelmetlen és haszontalan dolog.

Az összes szervnek egyenként megvan a maga funkciója.

Szabályok szerint működnek a szervek, melyek az adott emberben fizikai szinten, de lelki, lélektani szinteken is tükröződnek.

Mindezek „lenyomata” megtalálható lehet a vizsgált írásmintában, sőt, külön egy betűben is.

Ezen írásjegyeket felfedezve óvatos megállapításokat tehetünk egy-egy betűmodulációra (torzulásra, változásra), melyből egy adott szerv működésére, betegségre is következtethetünk. De fontos, hogy ezekkel csak nagyon körültekintően lehet bánni és mindenféleképpen meg kell erősíteni a feltevésünket más jellel is. Nem elég a szakmai tudás, ezen kívül következtetésre, intuícióra és bizonyos fokú gondolkodásváltásra is szükség van ahhoz, hogy a holisztikus grafológiát igazán megérthessük.

Mivel ad ez többet, mint egy „egyszerű” grafológiai elemzés?

Grafológus szemmel nézve egy kézírásról mindenkinek van egy első benyomása. Ezután analitikusan értékeljük az írást. Bele lehet venni az értékelésbe a pszichológiai alapokon nyugvó személyiségvonások értelmezését. Egyes betegségjegyeket észlelve ezek jelentése és értelmezése is fontos lehet, de a betegségjegyek észlelésén túlmenően a szervek-szervrendszerek működésével, funkcióival is kapcsolatba kell hozni az elemzéseket. 

A betűk szimbolikusan értelmezhetők.

Az emberiség szimbólumrendszerei a keleti és a nyugati kultúrkörökben egyaránt ugyanazon gyökerekre vezethetők vissza. Ez a felismerés képezi a holisztikus grafológia egyik alappillérét. Azaz, a kínai orvoslástanban alkalmazott szervrendszerek, szervek (meridiánok) szimbolikus tartalmai megfeleltethetőek az egyes betűk ősi szimbolikus tartalmainak.

 

A BETŰSZIMBOLIKA jegyzetemben összegyűjtöttem az általam ismert, tanult, hallott, tapasztalt betűtorzulást, változást, azok megjelenési formáit, jelentéseit. Túlmenően a fizikális szinten, bepillantást kapunk a pszichikai, lelki jelenségek magyarázatába, valamint a betegségjegyek megjelenési formáin túl azok értelmezési lehetőségeire is utaltam, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Nem szokványos ez a válogatás, pont ezért remélem jó csemegézést nyújt mindenki számára.

Egy-két érdekesség biztosan felkelti mindenki érdeklődését, de vigyázat, mert minden komolytalannak tűnő dolog mögött valódi jelentés is lakozhat, de ellenkezője is igaz lehet, miszerint minden komolynak vagy igaznak hitt jel is csak egy jel.

A grafológia kimondott és kimondatlan „törvénye” pedig, hogy

Egy jel, nem jel!

 

 Elérhetőségeim: BERÉNYI IBOLYA

+36/20/386-1706

www.grafologia.freewb.hu

www.szem.freewb.hu

berenyi.ibolya@hotmail.hu

berenyi.ibolya@freemail.hu

 

Mi köze a betűszimbolikának - grafológiának az egészséghez és főleg a betegségekhez?

 

Joggal tehetjük fel ezt a kérdést, hiszen aki egy keveset hallott már a grafológiáról, illetve az általa alkalmazott módszerekről, felhasználási területekről - ami főleg a pályaválasztásra, karrier-tanácsadásra, munkaerő-felvételre, személyiségkép-készítésre, stb. korlátozódik -, és elsősorban ezeken a területeken hódított teret magának; kérdezhetjük, hogy mit akar kezdeni akkor a grafológia a betegségekkel?

A szervi megbetegedések, elváltozások valóban kiolvashatók az írásképből? A grafológia, mint eszköz segítségével kaphatunk általános képet egy személy jelleméről, testi-lelki-szellemi állapotát tekintve. A köztudatban talán kevésbé ismert és elfogadott, hogy egy ember lelki és testi változásait is nyomon lehet követni az írásából. Fontos megjegyezni, hogy a grafológiát elsősorban egy diagnosztikus módszernek tekintsük ebben a kérdésben, hiszen segítséget, úgymond első lépést adhat abban, hogy az illető személy felismerje, elismerje a lelki, testi problémáit. Ezek után szakemberhez (orvoshoz, pszichológushoz) forduljon, ha úgy érzi szükségét.

Mit tud ebben a témában segíteni a grafológia, milyen információkat nyújthat? Egy adott kézírásból megállapítható az író személy aktuális állapota, a rá általában jellemző lelki, fizikai tulajdonságok. Sok-sok „jel” alapján tudjuk a pillanatnyi állapotot megkülönböztetni és beazonosítani a csakis az egyénre jellemző „tulajdonságokkal”. Vizsgáljuk az egész írást, a sorokat, a szavakat, a betűket, méreteket, távolságot, dőlést, erősséget, stb.

A betegségeknek, a különböző szervi problémáknak legkonkrétabb képi megjelenése elsősorban a betűkben, vagyis az adott betű testében, azon belül is a magánhangzókban, illetve a betű középső zónájában található. Nem elég azonban egyetlen betűben megjelenő változásra felfigyelni, hiszen ahhoz, hogy valamilyen betegség konkrét meglétét megállapíthassuk, és kijelenthessük, hogy ilyen vagy olyan betegsége van az író személynek, nem elég egy jel megléte. Egy jel nem jel! Fontos információt szolgálhat ugyan, de a felismerésekkel óvatosan bánjunk. Egy-egy jel akár tévútra is elvihet bennünket. Ezen nem csak a „laikusokat” értem, hanem a gyakorlott grafológusokat is. Sajnos még azt sem mondhatjuk, hogy teljes mértékben alkalmas prevencióra a grafológia.

Mire jó és mire nem akkor ez a módszer? Arra jó, hogy szakemberhez, orvoshoz forduljunk és kivizsgáltassuk magunkat, de nem tudomást venni valamiről, egy betegségről, az attól még van! Akár tudunk a betegségünkről, akár nem, az arra utaló jelek, jelzések mindig megjelennek az írásunkban, ezáltal alkalmasak lesznek a kézazonosság megállapítására is.

A holisztikus grafológia mivel ad többet az eddig alkalmazott, „hagyományos” grafológiával szemben? A tradicionális módszerrel feltárható az író személyisége, pszichés, mentális, emocionális és fiziológiai jellemzők, míg a holisztikus szemlélettel elemezzük, vizsgáljuk a kölcsönhatásokat, összefüggéseket, az ok-okozati történéseket, és ezek időrendiségét is.

A holisztika azt jelenti: teljes, osztatlan, ép, egész. (A szó görög eredetű.) A holisztika meggyőződése, hogy a világegyetem integrált egész, amelyben minden mindennel összefügg. A holisztikus grafológia segítségével az egész személyiséget, a maga teljességében, egészében vizsgáljuk.

Hogyan vizsgáljuk a betegségjegyeket az írásban a holisztikus grafológia segítségével?

Bár betűszimbolikáról van szó ebben a jegyzetben, de az írást, az embert mindig egészében szemléljük. A betűk alakjában különböző variációk, modulációk jöhetnek létre, melyek a szervezetben lejátszódó viselkedésbeli, érzelmi, mentális, pszichés, illetve fiziológiás változásokat jeleníthetnek meg. A betűszimbolika egy érdekesség, egy „csemegézés”.

 

Jó egészséget és jó keresgélést kívánok mindenkinek!

Ne felejtsék el, ha valamiről nem veszünk tudomást, az attól még létező dolog is lehet.

 

A betűk szimbolikus jelentéstartalma

 

  

Latin

betű

Héber

betű

Tarot

szimbólum

Meridián

szerv

Tevékenység

funkció

Személyiség-

vonás

a

alef

Mágus

hasi szervi idegdúc

medence, has

érzelmek

gondolkodás

intelligencia

önértékelés

b

bét

Főpapnő

gyomor

bal szem

emésztés

belső látás

felülemelkedés

döntéshozatal

c, k

káf-háf

Erő

jobb szem

kéz

fizikai erő, élet-

halál, szerzés

kitartás

külső értékelés

d

dalet

Uralkodó

epehólyag

jobb orrlyuk

termékenység

aktivitás

becsület

ítélőképesség

e

Főpap

herék-petefészek

jobb láb

fellélegzés

tervezés-alkotás

fogékonyság

reménykedés

f (p)

fé (pé)

Csillag

belek

Én-megvalósítás

kezdete

anyai viszonyulás

múlthoz visz.

g

gimel

Uralkodónő

torok, gége

jobb fül

táplálkozás

információ-felvétel

önelégültség

elfogadás

h

het

Igazságosság

tüdő

jobb kar

légzés

kapcsolattartás

belső egyensúly

vélemény, belátás

i, y

jod

Életkerék

-

Én-megvalósítás

függetlenedése

apai viszonyulás

jövőhöz viszony.

j

jod

Életkerék

férfi szex szervek

bal kar

ítéletalkotás

erő-cselekvés

férfias elvek, ego

isteni szikra

l

lamed

Akasztott

ember

máj

tüdő, gyomor

terjeszkedés

gondos tervezés

önzés

agresszió

m

mem

Halál

anyaméh

sejtközi állomány

újjászületés

elhalás

destrukció

meditáció

n

nun

Kiegyenlítődés

hólyag

orr

férfi szex működés

szaglás

megérzés

lelki egyensúly

o

ájin

Torony

máj

gonoszság

áldozatvállalás

harag

büszkeség

p (f)

pé (fé)

Csillag

száj, belek

bal fül

beszéd

felfogás

hatalom

fogékonyság

q

kof

Nap

lép

hasnyál

értelmezés

nevetés

ötletesség

kényszerítés

r

rés

Végítélet

száj

bal orrlyuk

beszéd

táplálkozás

indokolás

tudatos tevékenység

s

sh

szin

szameh

Ördög

-

alvás

gyűjtés-gyarapodás

befelé fordulás

önzés

t

tet

táv

Remete

Világ

jobb vese, szív

gerinc, vállak

irányított cselekvés

tudat formálás

koncentrálás

egyensúly

u, v,

w

váv

Szeretők

bal vese

önállóság

igazságkeresés

türelem

meditációs akarat

z

zájin

Diadalszekér

Hold

bal láb

alsó végtagok

akció

szexualitás

győzni akarás

távolság érzete

 

A BETŰK ÉS A JELENTÉSÜK

 

a   betű – A munka betűje. Én-kép betű. (medence, has)

b   betű – A birtoklás betűje. (gyomor, vese, bal szem) 

c   betű – A valódi nagylelkűségi jellemzők. (kéz, jobb szem) 

cs  betű – A szerzés betűje. A család betűje. 

d   betű – A család betűje. A családon belül apa – anya viszonya. (epehólyag, jobb orrlyuk)

e   betű – Én-kép betű. A szellemi önértékelés, a szeretet betűje. (szív, petefészek, herék)

f    betű – Érzelem betűje. A férfiszerep mutatója. (belek)

g   betű – A szexualitás betűje. (genitáliák, torok, gége, jobb fül)

gy betű – Az intim párkapcsolat betűje.

h   betű – A családi „tűzhely”. (tüdő, jobb kar)

i    betű – A pontosság betűje.

j    betű – A komfortérzet betűje. Koncentrálóképesség. (férfi nemi szervek, bal kar)

k   betű – A kreativitás, a kivitelezés betűje. (kéz, gerinc)

l    betű – Az ismeretek, a tudás betűje. (tüdő, máj, gyomor)

ly  betű – Mekkora szellemi társnak tekintem a páromat - szellemi harmónia.

m  betű – A szociabilitás, a társasági kapcsolatok mutatója. (anyaméh)

n   betű – Én – Te. Baráti kapcsolat. (hólyag, orr)

ny betű – Én – Anya

o   betű – Én-kép betű. Az önértékelés betűje. (hólyag, máj, epe, szív)

p   betű – A női nemiség, a nőiesség betűje. (belek, száj, bal fül)

q   betű – A lép – hasnyálmirigy működésére utalhat.

r   betű – A felnövekedés, a karrier, az egyensúly, a siker betűje. (száj, bal orrlyuk)

s   betű – A szerzés betűje.

sz  betű – A munkatársi kapcsolatok betűje.

t    betű – A vezetés betűje. (gerinc, váll, szív, jobb vese)

u   betű – A befogadás betűje. (bal vese)

v   betű – Hiány betűje. (vese, hármas melegítő)

w  betű – A „w” mint két „v” betű egyesülése, úgy értelmezendő.

x   betű – Kitámasztás

y   betű – Társ vagy a gyerek.

z   betű – A harmónia betűje. (alsó végtagok, bal láb)

A  betű – Az otthont, a családot szimbolizálja.

B  betű – A birtoklás betűje.

C  betű – A család betűje, az ölelő kart szimbolizálja.

D  betű – Az epehólyagban történő elváltozásokat mutatja.

E  betű – A szeretet betűje.

F  betű – Az érzelem betűje.

G  betű – A szexualitás, az ösztönök betűje.

H  betű – Az otthon, a család és a családi tűzhely betűje.

I   betű – A legteljesebb Én-kép betű, a gerincoszlopot szimbolizálja.

J  betű – A panasz betűje.

betű – A kreativitás és kivitelezés, valamint a munka betűje.

L betű – A pénzt, az anyagi javakat szimbolizálja. Fej, nyak, gerincoszlop sérülései.

M betű – Az én-te-ő kapcsolatot jelenti

N  betű – A szociális kapcsolatokat mutatja.

O  betű – Én-kép betű.

P  betű – A női nemet szimbolizálja.

Q  betű – A váratlan helyzeteket szimbolizálja.

R  betű – A karrier betűje

S  betű – A szerzés betűje. A pénzt az anyagi javakat szimbolizálja.

T  betű – A dominanciaigényt, akaraterőt, vezetői képességeket mutat.

U  betű – A befogadás betűje.

V  betű – A befogadás betűje. A hiány jele.

X  betű – A kitámasztás betűje, ill. a váratlan helyzeteket szimbolizálja.

Y  betű – Páros betűk második tagjaként a társat, a partnert jelenti.

Z  betű – A harmónia, az önkifejezés betűje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet